Lid worden

Bij T.C. Skinlo kun je lid worden als senior en als jeugd.
Senior lid is vanaf het jaar dat je 18 wordt.
Daarvoor ben je een jeugdlid.

Voor nieuwe leden heeft T.C. Skinlo een informatieset opgesteld.
En kijk ook op onze facebook pagina, meld je daar ook aan!

Wil je inschrijven als senior, klik dan hier.
Wil je inschrijven als jeugdklik dan hier. Deze link is tevens voor aanmelden voor jeugdtraining, waarbij je kan inloggen (dan hoef je niet alle gegevens opnieuw te geven)

In beide gevallen ontvang je een bevestiging van onze ledenadministratie.
Meer informatie over het lid worden staat iets verder.
Mochten er vragen zijn, dan is een mail naar ledenadministratie@skinlo.nl het handigst.
Ook kan worden gebeld met Dick en Betsie Fokkema, 073-5474150.

En wij vinden het geweldig als je lid van onze mooie club wordt!
En bij T.C. Skinlo is tennis een TEAMsport op maat!

Het bestuur

Klik hier om terug te gaan naar Over ons :)

 

-0-0-0-

Hoe gaat het lid worden in zijn werk

Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier vragen wij voor u een tennispas aan die het recht geeft vrij te tennissen op de banen van TC Skinlo. Ook kunt u meedoen aan (open) toernooien. Verder wordt u verondersteld om de statuten, de privacyverklaring te lezen en evenzo het huishoudelijk reglement en het baanreglement. U kunt ook het aanvraagformulier opvragen via mail naar ledenadministratie@skinlo.nl. In dat geval dient u het formulier geheel in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.
In beide gevallen dient u een pasfoto bij de ledenadministratie in de bus te doen bij:
Dick en Betsie Fokkema
Betje Wolffstraat 1
5482 KP Schijndel

Verdere informatie over lidmaatschap

Wij kennen 6 soorten lidmaatschap in relatie tot contributie, te weten:

 • Senior lid
 • 80 plus lid
 • Jeugd lid
 • Roller (een rolstoeltennisser)
 • Rustend lid
 • Erelid
 • Lid van Verdienste

Senior: U bent senior met ingang van het jaar waarin u 18 jaar wordt.

80 plus: U bent 80 plus lid met ingang van het jaar waarin u 80 jaar wordt.

Jeugdlid: bent u tot het jaar waarin u 18 jaar wordt. Dit wordt automatisch omgezet naar Senior, in het jaar dat u 18 wordt.
Het lidmaatschapsjaar voor een jeugdlid loopt van 1 juli tot 1 juli, dit in verband met het schooljaar.

Roller (rolstoeltennisser): Als u in een rolstoel tennist en alleen overdag wilt spelen, geldt een aangepaste contributie. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Het idee is rollers te stimuleren te tennissen. Indien een roller aan de normale verenigingsactiviteiten deelneemt, wordt het gezien als een normaal junior of senior lidmaatschap.

Rustend lid: Het is mogelijk dat u als gevolg van een langdurige ziekte, ongeval of zwangerschap tijdelijk niet kunt of mag tennissen. Indien dit onverhoopt het geval zou blijken te zijn, staan er twee mogelijkheden tot uw beschikking: 
- U blijft lid, maar rustend, dan wordt er voor u een ledenpas bij de KNLTB aangevraagd. U bent hier kosten voor verschuldigd, zie verder op. Als u in de loop van het verenigingsjaar weer kunt of mag tennissen, kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie kan uw pas weer activeren nadat u een deel (naar ratio van het aantal maanden in het jaar nog te gaan) van de normale jaarcontributie heeft overgemaakt.
Indien u kiest voor deze mogelijkheid, een rustend lidmaatschap, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de ledenadministratie. Dit kan op 2 momenten: of uiterlijk 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar; u betaalt dan het rustend lidmaatschap tarief en dat is €35. Dit dekt onder meer de kosten voor de KNLTB pas en de baanhuur aan de Gemeente. Een tweede moment is uiterlijk 30 juni in het lopende verenigingsjaar; u heeft dan al de helft van de normale contributie betaald (wij incasseren contributie per half jaar), en u betaalt dan additioneel €20. Dit dekt een evenredig deel van de baanhuur die wij verschuldigd zijn aan de Gemeente.
- U blijft geen lid. Er wordt geen ledenpas voor u aangevraagd bij de KNLTB. Indien u weer wilt gaan tennissen, geldt de normale procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap.

Erelid en Lid van Verdienste: Voor erelid komen in aanmerking die leden die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben. Leden van verdienste zijn leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging. De ALV benoemd op voordracht van het bestuur deze bijzondere leden. Ereleden worden contributievrij gesteld, Leden van Verdienste blijven de normale contributie betalen.

Voor contributies en dergelijke klik hier!

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt zonder opzeggen automatisch door. Het kan natuurlijk in de loop van het verenigingsjaar beëindigd worden. Echter, u blijft de contributie over het hele desbetreffende verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er een uitzonderlijke situatie is. Dit beoordeelt het bestuur. De opzegging van uw lidmaatschap en daarmee van de doorlopende machtiging dient u schriftelijk te melden aan de ledenadministratie vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden. Dit kan zowel met een mail naar ledenadministratie@skinlo.nl als per post aan: 
Dick en Betsie Fokkema
Betje Wolffstraat 1
5482 KP Schijndel

Tevens geldt dat de vereniging uw lidmaatschap kan beëindigen wanneer:

 • u niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld
 • u de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
 • u het lidmaatschap van de KNLTB verliest
 • redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.