Over ons

We staan te springen om jou aan te sluiten bij onze levendige vereniging. Bij T.C. Skinlo gaat het om de passie voor tennis èn om de mensen die deze passie delen. Van jong tot oud, bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen. We hebben meer dan 1000 leden, waaronder ruim 100 jeugdleden, en 12 kunstgrasbanen met LED verlichting.

Daarom nodigen we je uit om eens rond te kijken op deze web site en ook onze activiteiten waar door alle leden kan worden deelgenomen:

Alle activiteiten zijn in een Activiteitenkalender (annorama) 2022 opgenomen.
En ja, we bestaan al 60 jaar, zie onze geschiedenis.
Wil je een beetje gevoel krijgen hoe de vereniging er voor staat, kijk dan bij in de presentaties en notulen van onze Algemene LedenVergaderingen (ALV). Daar vind je ook het overzicht van onze Ereleden en Leden van Verdienste.
Ben je overtuigd? Word lid!

Wij vinden het fijn als je lid van onze mooie club wordt!
En bij T.C. Skinlo is tennis een TEAMsport op maat!

Het bestuur

 

-0-0-0-

Omgaan met elkaar

T.C. Skinlo kent ook een aantal regels om met elkaar om te gaan. Die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement en in het Baanreglement.
Verder vind je hier ook informatie over veilig met elkaar (VOG) en hoe wij met informatie en privacy (AVG) om gaan.

Statuten en Huishoudelijk reglement

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd in 2020.
Het huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van juli 2020.
Lees beide documenten aandachtig door: zowel uw rechten als uw plichten (zoals betaling van contributies) staan hierin vermeld.

Baanreglement

Elk lid dient zich te houden aan bepaalde regels wanneer hij/ zij op de baan staat. Om de banen zo goed mogelijk te onderhouden en om gedragsregels te hebben, is daarom een baanreglement opgesteld. 

Informatie en privacy (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Deze Europese wet, veelal aangeduid met zijn afkorting AVG, gaat iedereen aan: onze persoonsgegevens moeten beter beschermd worden. Daar moeten en willen wij als vereniging ook graag aan meedoen. Het bestuur heeft op 22 mei 2018 o.a. het privacy beleid vastgesteld. Daarin wordt aangegeven hoe wij als tennisvereniging de privacy van onze leden waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

Dit beleid is hier opgenomen zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Naast het vaststellen van het privacy beleid vraagt de wet nog veel meer. Met vrijwilligers die met persoonsgegevens (bijv. de ledenadministratie) omgaan moeten zgn. vrijwilligersovereenkomsten / geheimhoudingsverklaringen worden gesloten.

Om onze persoonsgegevens te beschermen sluiten wij daarnaast met een aantal externe organisaties waarmee wij samenwerken én die ook over persoonsgegevens beschikken zgn. verwerkersovereenkomsten.

Verder moeten ter bescherming van persoonsgegevens schriftelijke en digitale stukken goed afgeschermd zijn en slechts beveiligd toegankelijk. En dat alleen voor een beperkt aantal personen. En dan nog mag maar voor een beperkte termijn, uitzondering daargelaten, data worden bewaard.

De nieuwe wet vraagt nogal veel en gaat terecht erg ver ter bescherming van de persoonsgegevens.

Naleving van de AVG vraagt een voortdurende inspanning en het is een zaak van ons allemaal om onze persoonsgegevens goed te beschermen.

Het Bestuur

Veiligheid (VOG)

TEAMsport op maat!

Het bestuur  steunt het initiatief van Gemeente Meierijstad om zich met alle sportverenigingen samen, sterk te maken voor een positief sportklimaat. Het bestuur staat achter het standpunt dat Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een positief sportklimaat draagt hieraan bij. 

Samen zijn wij van mening dat leden van de verenigingen  het recht hebben om veilig, sportief en met plezier te sporten, te spelen en te ontspannen. Dit betekent dat ieder elkaar met respect  behandelt en er alles aan doet om ongewenst gedrag te voorkomen. Dit geldt voor de verengingen, de individuele supporters, toeschouwers en natuurlijk ook de spelers (medespelers en tegenstanders).

Als tennisvereniging zijn we Fair Play gecertificeerd en volgen we ‘de gedragscode op en rond te tennisbaan’ van de KNLTB.  De volgende 10 uitgangspunten hanteren wij om een veilige sportomgeving voor jong en oud bij T.C. Skinlo te bieden:

10 uitgangspunten:

 1. Wij hebben respect voor elkaar en discrimineren niemand omwille van herkomst, seksuele geaardheid, geloof, geslacht en beperkingen.
 2. We complimenteren elkaar op positief gedrag maar spreken elkaar ook aan op negatief gedrag. Zowel binnen als buiten de lijnen. Laten we elkaars voorbeeld zijn.
 3. We hebben respect voor de waarden, normen & regels van de sport.
 4. We hebben respect voor de spelleiding of scheidsrechter.
 5. We gebruiken geen geweld. Niet lichamelijk en niet met woorden.
 6. We zijn goede winnaars, zonder de tegenstander te kleineren.
 7. We zijn goede verliezers, zonder kwaad te worden op de tegenstander of scheidsrechter. We laten ook niet met vervelende woorden en negatief gedrag merken dat we boos of ontevreden zijn.
 8. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten. We praten met elkaar en niet over elkaar.
 9. We hebben respect voor het werk van de vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor de vereniging.
 10. We gaan zorgvuldig om met de sportomgeving, de materialen die we mogen gebruiken en de eigendommen van anderen.

Deze uitgangspunten bieden een basis voor het bereiken van ons doel: een veilige sportomgeving voor jong en oud! Zie ook: https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/algemene-gedragscode-def.pdf

Vertrouwens(contact)persoon

Bij veiligheid hoort ook een eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag; een vertrouwens(contact)persoon (VCP). De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. 

Een vertrouwenspersoon is er voor als je ergens mee zit en/of vragen hebt. De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon van de KNLTB, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven.

Je kan telefonisch of via de mail contact opnemen met één van onderstaande vertrouwenspersonen. Als je een mail stuurt kun je aangeven of je een antwoord wilt ontvangen via de e-mail of telefoon. De vertrouwenspersoon geeft je zo snel mogelijk een antwoord. Alle vertrouwenspersonen zijn actieve gepassioneerde tennissers. De KNLTB heeft op dit moment de volgende vertrouwenspersonen:

 • George de Ceuninck - 06-45149741 of g.deceuninck.vertrouwenspersoon@knltb.nl
  "40 jaar bestuurlijk juridische ervaring in binnen- en buitenland. Mediator en Coach."
 • Henriette Metsemakers - 06-51540992 of h.metsemakers.vertrouwenspersoon@knltb.nl
  “Hogeschooldocent, (leer)supervisor en vertrouwenspersoon aan de Hogeschool Utrecht. Ik draag graag mijn steentje bij in Fair Play door een luisterend oor te bieden en het samen zoeken naar oplossingen of mogelijke vervolgstappen.”
 • Lex Pull - 06-33108111 of l.pull.vertrouwenspersoon@knltb.nl
  “Voor mijn pensioen heb ik jaren als arts-psychotherapeut gewerkt, met name als gedragstherapeut en gezins- en relatietherapeut in de GGZ en verslavingszorg.”
 • Alexandra van der Schaft - 06-21978876 of  a.vanderschaft.vertrouwenspersoon@knltb.nl
  "Positieve persoonlijkheid met luisterend oor voor anderen. Analytisch, probleemoplossend en non-conformistisch met grote dosis humor. Ik wil graag mede zorg dragen aan een blijvend positief beeld van de tennissport.

Zie ook: https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen

Het bovenstaande en ook hoe te melden is toegelicht in dit document!