Contributies

Contributies en inschrijfgeld in 2023

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt jaarlijks de contributie vastgesteld.

Wij kennen 6 soorten lidmaatschap in relatie tot contributie:

  • Jeugd: € 57,- voor een jaar dat loopt van 1 juli tot 1 juli, is basislidmaatschap, kijk daarom ook naar de pakketten voor jeugdlidmaatschap hier!
  • Senior: € 145,- voor een jaar, dat loopt van 1 januari tot 1 januari, vanaf het jaar dat u 18 wordt, tenzij u al jeugdlid bij Skinlo bent!
  • 80 plus: € 75,- voor een jaar, dat loopt van 1 januari tot 1 januari, vanaf het jaar dat u 80 wordt
  • Roller (indien alleen overdag wordt getennist): € 25,- voor een jaar, geen inschrijfgeld
  • Roller die aan verenigingsactiviteiten deelneemt: wordt als normaal junior of senior lid beschouwd
  • Rustend: € 40,- bij aanmelden voor 1 januari en € 20,- bij aanmelden voor 1 juli van het lopende jaar

Inschrijfgeld (dit is eenmalig bij eerste aanmelding):

  • Senior: € 25,-

Contributie voor het eerste jaar wordt berekend naar rato van het aantal maanden dat nog rest in het contributiejaar!

Klik hier om terug te gaan naar Lid worden :)

 

Nadere toelichting op de soorten lidmaatschap

Jeugd: bent u tot het jaar waarin u 18 jaar wordt. Dan wordt dit automatisch omgezet naar Senior.
Het lidmaatschapsjaar voor een jeugdlid loopt van 1 juli tot 1 juli, dit in verband met het schooljaar.

Senior: U bent senior met ingang van het jaar waarin u 18 jaar wordt.

80 plus: U bent 80 plus lid met ingang van het jaar waarin u 80 jaar wordt. Automatisch wordt uw lidmaatschap omgezet van Senior.

Roller (rolstoeltennisser): Als u in een rolstoel tennist en alleen overdag wilt spelen, geldt een aangepaste contributie. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Het idee is rollers te stimuleren te tennissen. Indien een roller aan de normale verenigingsactiviteiten deelneemt, wordt het gezien als een normaal junior of senior lidmaatschap.

Rustend: Het is mogelijk dat u als gevolg van een langdurige ziekte, ongeval of zwangerschap tijdelijk niet kunt of mag tennissen. Indien dit onverhoopt het geval zou blijken te zijn, staan er twee mogelijkheden tot uw beschikking: 
- U blijft lid, maar rustend, dan wordt er voor u een ledenpas bij de KNLTB aangevraagd. U bent hier kosten voor verschuldigd, zie verder op. Als u in de loop van het verenigingsjaar weer kunt of mag tennissen, kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie kan uw pas weer activeren nadat u een deel (naar ratio van het aantal maanden in het jaar nog te gaan) van de normale jaarcontributie heeft overgemaakt.
Indien u kiest voor deze mogelijkheid, een rustend lidmaatschap, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de ledenadministratie. Dit kan op 2 momenten: of uiterlijk 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar; u betaalt dan het rustend lidmaatschap tarief en dat is €40. Dit dekt onder meer de kosten voor de KNLTB pas. Een tweede moment is uiterlijk 30 juni in het lopende verenigingsjaar; u heeft dan al de helft van de normale contributie betaald (wij incasseren contributie per half jaar), en u betaalt dan additioneel €20. 
- U blijft geen lid. Er wordt geen ledenpas voor u aangevraagd bij de KNLTB. Indien u weer wilt gaan tennissen, geldt de normale procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap.

Wijze van betaling en verdere voorwaarden

Omdat wij als vereniging graag efficiënt en geautomatiseerd werken, wordt de contributie via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Mede hierdoor ontvangt u op manier eerder uw tennispas. Dit is uw lidmaatschapsbewijs waarmee u toegang hebt tot het park en het afhangsysteem voor de banen.

De contributie wordt voor senioren 1 keer in maart en 1 keer in juli automatisch geïncasseerd.
Voor jeugd is een maandelijkse incasso voor alle pakketten behalve pakketten A en B (alleen lidmaatschap), die worden net zoals de contributie voor senioren per half jaar geïncasseerd.

Kosten van trainingslessen voor senioren staan los van de contributie en worden gescheiden eveneens automatisch geïncasseerd.

Voor deze incasso's is het noodzakelijk dat u ons machtigt tot automatische incasso, dit geldt voor iedereen!