ALV op 30 juni (digitaal)

Aan: Alle leden van T.C. Skinlo
Van: Bestuur
Datum: 30 juni 2020; uitgesteld overleg van 17 maart jl.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Digitaal met MS Teams

Het bestuur organiseert de uitgestelde ALV op 30 juni 2020 noodgedwongen, digitaal. Dit uiteraard vanwege de Corona- eisen en -wetgeving. We nodigen alle leden uit voor dit overleg en hopen dat velen van jullie de vergadering bijwonen.
Omdát het digitaal is, vragen we om je aan te melden (mail naar: secretariaat@skinlo.nl). Na aanmelding ontvang je, uiterlijk 72 uren voorafgaand aan het overleg,  de vergaderstukken ter inzage en reactie. Ook krijg je een link naar MS Teams voor deelname. Hiervoor heb je overigens géén aanvullende software nodig op je computer. 

De agenda is als volgt: 

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 12 maart 2019
Op onze website zijn deze notulen opgenomen onder het kopje > Over Skinlo / Ledenvergadering/ 2019/ notulen ALV...
4. Jaarverslagen
Zie Jaarverslag 2019 op onze website onder het kopje  > Over Skinlo / Ledenvergadering/ 2020/ jaarverslag 2019
5. Beleidsplan 2018-2022- voortgang per beleidsgebied
Zie onze website onder het kopje > Over Skinlo / Ledenvergadering/ 2020/ terugkoppeling beleidsplan 2018-2022
6a. Wijziging statuten T.C. Skinlo – achtergrond en formele stemming (2/3 deel van de leden)
6b. Wijziging Huishoudelijk reglement  - achtergrond en formele stemming (2/3 deel van de leden)
Zie voor teksten onze website onder het kopje > Over Skinlo / Ledenvergadering/ 2020 / concept wijziging….
En onder het kopje > Over Skinlo / Ledenvergadering/ 2020 / Toelichting op wijzigingen….
7. Goedkeuring financieel verslag 2019
8. Verslag kascommissie
9. Vaststelling prijzen 2020 - Contributie en dranken 
10. Goedkeuring begroting 2020
11. Activiteiten in 2020
Zie bijgewerkte Activiteitenkalender (Annorama) op onze website
12. Bestuursverkiezing
 
Aftredend binnen het bestuur en niet verkiesbaar zijn:
Anne van Roosmalen, secretaris en Maarten Smit, Jeugdzaken
 
Aftredend volgens rooster en verkiesbaar binnen het bestuur is:
Jan Pennings, Technische Zaken
 
Het bestuur stelt als kandidaten voor:
• Jan Pennings,Technische Zaken
• Jan Pennings, a.i. Jeugdzaken
• Er is op dit moment nog géén kandidaat Secretariaat gevonden
 
13. Vaststellen diverse commissies
14. Bedanken vrijwilligers
15. Rondvraag en sluiting
 
Tot ziens / horens op 30 juni a.s! 
Anja Heikoop
Voorzitter

Stuur vóór 26 juni een mail naar secretariaat@skinlo.nl als je deel wilt nemen aan de ALV of meld je aan via de Facebook ledenpagina van T.C. Skinlo. We hebben 2/3 deel van onze leden nodig in de ALV om een rechtsgeldige vergadering te kunnen organiseren in verband met de te wijzigen staturen en het te wijzigen Huishoudelijke reglement. 

Mocht onverhoopt het aantal van 2/3 deel van de leden NIET worden gehaald, wordt de vergadering opnieuw georganiseerd
op 7 juli a.s. met dezelfde agenda. Noteer in ieder geval ook deze datum optioneel in je agenda.

Downloads:

Nieuws Overzicht